Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti:

Dům a zahrada Ježek s.r.o.

so sídlom: Ledce 99, Ledce u Plzně 330 14, Česká republika

IČ: 02906007, DIČ: CZ02906007

zapísané v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Plzni, oddiel C, vložka 29680

pre predaj tovaru prostredníctvom online obchodu umiestneného na internetovej adrese

www.odsuseda.sk

1        ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1    Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Dům a zahrada Ježek s.r.o. so sídlom: Ledce 99, Ledce u Plzně 330 14, Česká republika IČ: 02906007, DIČ: CZ02906007 zapísané v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Plzni, oddiel C, vložka V (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniklé v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.odsuseda.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu")
1.2     Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
1.3      Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchylné ujednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4     Ustanovenia obchodných podmienok sú súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú dojednané v slovenskom jazyku.
1.5       Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


2        UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1       Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2       Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3        Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
2.4         Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
2.5        Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6       Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, po prípade nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
 
3        UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1      Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
3.2      Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za navrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť navrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.
3.3        Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní platí iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
3.4     Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:
3.5         objednávanom tovare (objednaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
3.6         spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
3.7         informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").
3.8     Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci okamžite po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
3.9      Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
3.10     Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatí objednávky (akceptáciou), ktoré je pri predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.11     Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniklé kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pri čom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
3.12     Platba „Twisto“ je poskytovaná spoločnosťou Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 19085, so sídlom na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Česká republika na základe Twisto faktúry postúpením pohľadávky na úhradu platby s predĺženou splatnosťou spoločnosti Twisto payments a.s., a to za podmienok uvedených vo „Všeobecných obchodných podmienkach pre zákazníkov služby „TWISTO “. V prípade, že Kupujúci využije službu "Twisto" sprostredkovanú Predávajúcim a poskytovanú zo strany Twisto a.s., je Kupujúci povinný uhradiť platbu (t.j. celkovú kúpnu cenu a náklady na dopravu tovaru) do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde vyplnením objednávky zo strany Kupujúceho, akceptáciou objednávky zo strany Predávajúceho (písomným potvrdením elektronickou poštou) a úhradou objednaného tovaru Kupujúcim alebo využitím služby "Twisto". Kupujúci súhlasí s tým, že vybraním služby Twisto v nákupnom košíku Obchodníka a po následnom schválení platby Twistom, akceptuje "Všeobecné obchodné podmienky pre zákazníkov služby "TWISTO".

4        CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1     Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
4.2        v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese K Papírně 171/32, Plzeň, 312 00, Česká republika;
4.3        v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
4.4      bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2301263962/2010, vedenom u spoločnosti: Fio banka, a.s. (ďalej len "účet predávajúceho");
4.5        Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.
4.6        Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
4.7    V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
4.8     V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
4.9       Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nepríde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6.), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 občianskeho zákonníku sa nepoužije.
4.10       Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. 
4.11      Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb prevádzaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradený ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
4.12    Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
4.13       Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy a objednávka bude prevádzkovateľom stornovaná. 

5        ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1        Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nie je možné mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bolo upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.
5.2      Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14 ) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Tovar musí byť ako v prípade osobného vrátenia, tak v prípade zaslania tovaru, na prevádzkareň predávajúceho: Dom a záhrada Ježek s.r.o., K Papírně 171/32, 312 00 Plzeň 4 - Bukovec). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či založiť prípad podľa návodu na stránke: https://www.odsuseda.sk/vratenie-tovaru/
5.3        V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim vrátený predávajúcemu do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
5.4       V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ho predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci tie tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
5.5       Nárok na úhradu škody vzniklej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5.6       V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.7         Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak príde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
5.8.        Spoločnosť Dům a zahrada Ježek s.r.o. organizuje v termíne od 00:00 hodín dňa 19.7.2021 do 31.12.2022 do 23:59 marketingovú kampaň zvanú „100 rokov na vrátenie tovaru“ a týmto stanovuje pravidlá a podmienky, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke https://www.odsuseda.sk/100-rokov-na-vratenie-tovaru
 
6        PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1      V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
6.2      Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
6.3       V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6.4       Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade konštatovania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
6.5   Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.
 
7        PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1        Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
7.2        Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:
7.3        má tovar vlastnosti, ktoré si strany zjednali, a ak chýba zjednanie, má tieto vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
7.4            sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
7.5         tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
7.6            je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a 
7.7            tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
7.8          Ustanovenia vedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúci miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
7.9        Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia.
7.10      Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne v sídle alebo mieste podnikania.
7.11    Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.
 
8        ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1         Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
8.2         Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
8.3       Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy objednavky@odsuseda.sk. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
8.4     K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
8.5      Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
8.6          Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
8.7         Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle  § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.
8.8       Fotografie, nákresy a iné ilustrácie zobrazené na webových stránkach predávajúceho majú iba orientačný charakter a nie vždy zobrazujú tovar v jeho konkrétnych parametroch.
8.9        Kupujúci je povinný si zakúpenú hnuteľnú vec čo najskôr prezrieť a presvedčiť sa o jej vlastnostiach a množstve. Tzn. overiť prípadné vzhľadové a iné zjavné viditeľné vady (vlastnosti) a overiť kompletnosť produktu (množstvo) podľa prehľadu jednotlivých dielov v návode na montáž. V prípade chýbajúcich dielov, alebo inej zjavnej vady, ihneď potom ako vadu (chýbajúce diely) mohol kupujúci pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, bez zbytočného odkladu, túto vadu (chýbajúce diely) oznámiť predávajúcemu. Po uplynutí 1 mesiaca od prevzatia tovaru nebude braný zreteľ na reklamácie vzhľadových a iných zjavne viditeľných vád, alebo chýbajúcich dielov (častí) tovaru.9        OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1     Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
9.2       Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
9.3      Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcemu, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.
9.4        Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
9.5    Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.
9.6         Osobné údaje budú spracované na dobu neurčitú. osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
9.7        Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie údajov.
9.8      V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
9.9        požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
9.10      požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
9.11     Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
 
10     ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1      Kupujúci súhlasí zo zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
10.2      Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, aj bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety odvolať.
 
11     DORUČOVANIE

11.1      Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

12     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1       Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dohadujú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce  z obecne záväzných právnych predpisov.
12.2       Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
12.3        Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. 
12.4   Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie K Papírně 171/32, Plzeň, 312 00, Česká republika; adresa elektronickej pošty info@odsuseda.sk; telefón +421 220 570 341.
 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 8. augusta 2022. Zmeny obchodných podmienok vyhradené.

V Plzni dňa 08. 08. 2022

Jan Ježek, riaditeľ spoločnosti

 

K stiahnutiu: Obchodné podmienky


Podľa zákona o evidencii tržieb, je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.