Podmienky ochrany osobných údajov

1. Základné ustanovenia


1.1  Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR") je Dům a Zahrada Ježek s.r.o. (IČ 02906007) so sídlom v Plzni (ďalej len: "správca").


1.2. Kontaktné údaje správcu sú:

  • adresa: Ledce 99, 330 14 Ledce u Plzně, Česká republika
  • email: info@odsuseda.sk
  • telefón: + 420 601 170 990


1.3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priami či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1.4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.


2.  Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov


2.1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo sobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.


2.2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov


3.1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

a.) plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
b.) oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
c.) Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.


3.2. Účelom spracovania osobných údajov je:


a.) vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktorú sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
b.) zasielanie obchodných oznámení a konanie ďalších marketingových aktivít.


3.3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.

4. Doba uchovávania údajov

4.1. Správca uchováva osobné údaje:

a.) po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
b.) po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.


4.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

5.1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:


a.) podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
b.) zaisťujúce služby prevádzky e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
c.) zaisťujúce marketingové služby.


5.2. Správca v niektorých prípadoch predáva osobné údaje do tretej krajiny (do krajín mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

6. Vaše práva


6.1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

a.) právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
b.) právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
c.) právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
d.) právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
e.) právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
f.) právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.


6.2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov


7.1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.


7.2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.


7.3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba im poverené osoby.

8. Záverečné ustanovenia


8.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov.


8.2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.


8.3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.