100 rokov na vrátenie tovaru

Spoločnosť Dům a zahrada Ježek, so sídlom Ledce 99, 330 14 Ledce u Plzně, Česká republika, identifikačné číslo: 02906007, zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Plzni, oddiel C, vložka V (ďalej len „OD SUSEDA) v termíne od 00:00 hodín dňa 19.7.2021 do 1.5.2023 do 23:59 (ďalej len „Doba konania“) marketingovú kampaň zvanú „100 rokov na vrátenie tovaru“ (ďalej len „Kampaň“) a týmto stanovuje pravidlá a podmienky Kampane, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke https://www.odsuseda.sk/100-rokov-na-vratenie-tovaru

Podmienky Kampane:

 • Vzťahuje sa výhradne na zákazníkov definovaných ako "kupujúci-spotrebiteľ" podľa Reklamačného poriadku.
 • Navrátený tovar nesmie byť použitý ani skúšaný, zároveň musí byť vrátený v pôvodnom obale či prepravnom obale (v zmysle § 1812 ods. 2, § 1832 ods. 1 a § 1833 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník; § 20b zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa).
 • Účastník Kampane, ktorý vráti tovar, nemá nárok na poskytnutie akejkoľvek náhrady s výnimkou preplatenia skutočne uhradenej ceny tovaru.
 • Zákazník musí byť registrovaným užívateľom na stránkach www.odsuseda.sk, pričom registráciou je myslený užívateľský účet podľa Obchodných podmienok. Registrácia musí byť vykonaná pred nákupom vráteného tovaru, pri jeho nákupe, prípadne najneskôr do 14 dní od vykonania nákupu tovaru, ktorý chce zákazník vrátiť s využitím akcie „100 rokov na vrátenie tovaru“.
 • OD SUSEDA si vyhradzuje právo meniť podmienky Kampane a prípadne Kampaň zrušiť;
 • Tieto pravidlá Kampane nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia.
 • OD SUSEDA si vyhradzuje právo vylúčiť z Kampane tých zákazníkov, ktorí:
  • nesplní podmienky Kampane;
  • na platbu použijú kartu, ktoré nie sú oprávnení držitelia;
  • budú konať v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi a/alebo sa dopustia podvodného konania v súvislosti s Kampaňou;
  • uvedú v Kampani nepravdivé alebo neúplné informácie.
 • V prípade vylúčenia Účastníka nemá taký Účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktorá by mu mohla vzniknúť.

 

V Plzni, dňa 19.7. 2021

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť pomoc kontaktov.